جشنواره بزرگ فین‌تک ایران

مرکز فابا در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی خود، به منظور همگرایی بین فعالان ‌استارتاپی و فین‌تک ایران و ایجاد حلقه اتصال بین بانک‌ها و موسسات مالی با کسب و کارهای نوپا، اقدام به ایجاد مرکزی با عنوان فاباتک کرده است.

یکی از کارهای اساسی فاباتک، برگزاری سالانه جشنواره بزرگ فین‌تک ایران با حضور تمامی ‌استارتاپهای فین‌تکی و اضلاع دیگر این اکوسیستم از قبیل مراکز قانون‌گذاری و نظارت، مراکز شتابدهنده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است.

جشنواره استارتاپی شهر هوشمند

بسیاری از راهکاری مبتنی بر شهر هوشمند ارتباط نزدیکی با اکوسیستم بانکداری و پرداخت دیجیتال دارند. به عبارت دیگر هوشمندسازی شهرها بدون توجه به زیرساخت‌های مالی امکان‌پذیر نیست. امروزه بسیاری از راهکارهایی که در صنایع مالی و بانکی ارائه می‌شود می‌تواند به گسترش شهر هوشمند کمک کند. از سوی دگر شرکت‌های استارتاپی نیز می‌توانند در این حوزه نقش‌آفرینی کنند. جشنواره استارتاپی شهر هوشمند تلاش می‌کند با حضور فعالان استارتاپی و مدیران شهری، فرصتی را برای نوآوران فراهم کند تا راه‌حل‌ها و راهکارهای خود را برای هوشمندسازی شهرها ارائه کنند.

جشنواره بزرگ فین‌تک ایران

مرکز فابا در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی خود، به منظور همگرایی بین فعالاناستارتاپی و فین‌تک ایران و ایجاد حلقه اتصال بین بانک‌ها و موسسات مالی با کسب و کارهای نوپا، اقدام به ایجاد مرکزی با عنوان فاباتک کرده است.

یکی از کارهای اساسی فاباتک، برگزاری سالانه جشنواره بزرگ فین‌تک ایران با حضور تمامیاستارتاپهای فین‌تکی و اضلاع دیگر این اکوسیستم از قبیل مراکز قانون‌گذاری و نظارت، مراکز شتابدهنده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است.

جشنواره بزرگ فین‌تک ایران

جشنواره استارتاپی شهر هوشمند

بسیاری از راهکاری مبتنی بر شهر هوشمند ارتباط نزدیکی با اکوسیستم بانکداری و پرداخت دیجیتال دارند. به عبارت دیگر هوشمندسازی شهرها بدون توجه به زیرساخت‌های مالی امکان‌پذیر نیست. امروزه بسیاری از راهکارهایی که در صنایع مالی و بانکی ارائه می‌شود می‌تواند به گسترش شهر هوشمند کمک کند. از سوی دگر شرکت‌های استارتاپی نیز می‌توانند در این حوزه نقش‌آفرینی کنند. جشنواره استارتاپی شهر هوشمند تلاش می‌کند با حضور فعالان استارتاپی و مدیران شهری، فرصتی را برای نوآوران فراهم کند تا راه‌حل‌ها و راهکارهای خود را برای هوشمندسازی شهرها ارائه کنند.

جشنواره استارتاپی شهر هوشمند
جشنواره بزرگ فین‌تک ایران
جشنواره استارتاپی شهر هوشمند